top of page
מדיניות תשלומים

תקנון האתר ומדינות פרטיות

אישור התקנון.
בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה. כמו כן, מצהיר המשתמש שהוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.


מידע באתר
באתר ניתן למצוא מידע המתפרסם על ידי החברה ו/או ספקים ו/או גופים העובדים עימה, דוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיוצ"ב. החברה משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, מביעה התנצלות מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. ניתן לשלוח תיקונים במידה ונמצאו/ 
תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.


מדיניות פרטיות
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). על מנת לספק למשתמש את השירותים, על החברה לאסוף על המשתמש "מידע אישי" או "מידע" (כהגדרתו בחוק). מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים על המשתמש, מטרות איסוף המידע והשימושים שיעשו בו, הגורמים שעמם החברה משתפת את המידע והאופן בו היא מגינה על המידע. 
אין על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלו, אולם באם יימנע המשתמש ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן והחברה לא תוכל לספק למשתמש את המידע או השירותים המבוקשים.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילות המשתמש באתר למעט כאמור במדיניות זו. בעצם הגלישה באתר ושימוש בשירותי האתר, מצהיר המשתמש כי ידוע לו והוא מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלו ותעשה בו שימוש כמפורט להלן:
בעת ביצוע הזמנה של מוצרי החברה, יידרש המשתמש למסור לחברה פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים להזמנה. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות של המשתמש במערכת ההזמנות הפנימית לצורך בירורים והענקת שירות.
החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסר המשתמש עפ"י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת; 
החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי החברה; 

החברה תשתמש בפרטי הקשר לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות שירות. 
(ח) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את המידע האישי או חלקו לגורמים הבאים וזאת, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי ואלו הם: ספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי הנתונים, לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; ספקים המספקים את המוצרים שהוזמנו לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה לבית הרוכש; חברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; גורמים אחרים המסייעים לחברה לספק למשתמש ו/או לרוכש את השירותים כאמור. 
החברה תאפשר גישה למידע רק לעובדים ו/או ספקים מהימנים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.


למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה המפעילים את אתר החברה עבורה. 
המשתמש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר/י המידע של החברה, וככל שמצא כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם המשתמש יבחר לעשות כן, ישלח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת  medibest@smile.net.il והחברה תפעל למילוי הבקשה בהתאם למוטל עליה לפי החוק. יחד עם זאת, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה וחובותיה - ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.


החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר, שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים.
מוסכם כי המשתמש רשאי, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של החברה בכל עת ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
בקשות הסרה בפנייה בכתב ו/או בפנייה טלפונית יבוצעו עד 3 ימי עסקים.


קבצי Cookies
תפקיד קבצי Cookies הינו איסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשף המשתמש ועליהן הקליק. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. אתר גודלייף משתמש ב"קבצי עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קבצי Cookies. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת קבצי Cookies במחשב המשתמש ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת. השימוש שחברות אלה עושות ב-קבצי Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושו. לשם כך ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה - קבצי Cookies במחשב בכל עת. לתשומת לב המשתמש, מוצע שיעשה כן, רק אם הוא משוכנע שאינו רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפות האישיות שלו. ייתכן גם שנטרול ה - קבצי Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.


השימוש שחברות אלה עושות ב- קבצי Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו להתקנת קבצי Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן קבצי Cookies של גוגל על המחשב, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.


למדיניות הפרטיות של Facebook ראה: https://he-il.facebook.com/privacy/explanation. שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו להתקנת קבצי Cookies של פייסבוק, ככל שלא מותקן קבצי Cookies של פייסבוק על המחשב וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 

bottom of page